Ungdommen og klassekampen

Kommunistisk Parti kæmper for bedrer vilkår for unge

Forandring kræver handling

Kapitalismen er i krise. Skiftende regeringer har været mere optagede af at redde det kapitalistiske system end at beskytte befolkningen mod krisens konsekvenser. De har givet store skattelettelser til de velstillede og fodret bankerne med milliarder på bekostning af vores velfærd.

Uligheden vokser i Danmark, og vores rettigheder er sat under pres.

Konkurrencen om at få et arbejde er benhård. For at komme ind på arbejdsmarkedet må unge sige ja til indslusningsløn eller andre former for løndumping og færre rettigheder. Flere og flere arbejdsgiverne udnytter situationen og tilbyder unge, at de kan arbejde gratis for at komme ind på arbejdsmarkedet. Men unge skal have rettigheder og ordnede forhold, ikke tvinges til at agere løntrykkere. 

Kommunistisk Parti kæmper for bedre vilkår for unge. Derfor kræver vi:

  • Stop for ungdomsarbejdsløshed – Invester i flere varme hænder og klimarenovering
  • Flere penge til uddannelse
  • Praktikpladser til alle
  • Højere SU og lærlingeløn
  • Flere og billigere ungdomsboliger
  • Slut med halve dagpenge til unge
  • Danmark ud af EU – Vi vil selv bestemme over vores økonomi og velfærd
  • Træk de danske soldater hjem – Unge skal ikke dø i stormagternes oliekrige
Download dokumenterne fra Kommunistisk Partis 4. Kongres 2014

I uddannelsessystemet oplever unge et lignende pres og usikkerhed. Vi skal uddanne os hurtigere og bedre med færre penge på lommen og mindre undervisning. Mange unge lever med uvisheden om, hvorvidt de kan færdiggøre deres uddannelse på grund af manglen på praktikpladser.

Bryd med EU

Regeringen har tilsluttet Danmark EU’s finanspagt uden at spørge befolkningen. Det betyder, at EU reelt styrer den danske økonomi fra Bruxelles og binder Danmark op på en neoliberal nedskæringskurs. EU’s indre marked betyder, at enhver EU-borger kan arbejde i et andet EU-land uden at være sikret fulde rettigheder i det pågældende land. Det sætter danske løn- og arbejdsforhold under pres.

Hvis vi vil en anden vej, kræver det et brud med EU, ellers vil nedskæringerne og forringelserne fortsætte.

Kollektive løsninger på kollektive problemer

Det er ikke ungdommen der skal betale regningen for kapitalismens krise. Kommunistisk Parti vil sende regningen til storkapitalen. Der er penge nok i vores samfund – også til at sikre alle unge et godt liv og en sikker fremtid.  

Magthaverne ønsker, at den unge generation står hver for sig og ser passivt til, mens vores vilkår forringes og uligheden vokser. Der er behov for handling og aktiv modstand mod kapitalismen og dens konsekvenser.

I Kommunistisk Parti mener vi, at unge og deres interesseorganisationer i fællesskab med den aktive del af fagbevægelsen skal kæmpe for bedre forhold. Kollektive problemer kræver kollektive løsninger. Vi har et bud på en politik, der kan forbedre vilkårene for unge. Vi håber vores udspil vil give anledning til diskussion og aktivitet.

Vi kræver arbejde

Ungdomsarbejdsløsheden og manglen på praktikpladser stiger.

Inden for flere brancher og fag går op mod halvdelen af nyuddannede unge rundt uden arbejde. En del må opgive at gennemføre en uddannelse, blandt andet på grund af den store mangel på lærepladser. Andre igen afholder sig helt fra at starte, fordi de ved, at muligheder er få.  

Især ufaglærte unge har sværere og sværere ved at finde arbejde. Mange danske virksomheder flytter til udlandet, hvor arbejdskraften er billigere og profitten større. De ufaglærte stillinger herhjemme besætter danske firmaer gerne med billig arbejdskraft fra Øst- og Sydeuropa, der ofte ansættes på slavelignende vilkår.

Nedskæringerne i det offentlige sender tusinder af unge sosu-assistenter, pædagoger, sygeplejersker og lærere ud i arbejdsløshedskøen. Det sker, selvom der mangler hænder til at tage sig af børn og unge i skoler og institutioner samt af de gamle og de syge.

I stedet for arbejde og uddannelse påtvinges mange unge en kontanthjælp, det ikke er muligt at leve af. En anden form for tvang der rammer arbejdsløse unge er uddannelsespålæg, der tvinger unge til at starte på en uddannelse, de ofte ikke er i stand til at gennemføre.

Til kamp imod arbejdsløsheden 

Kommunistisk Parti kæmper for at skabe flere arbejdspladser til fag- og ufaglærte unge. Investeringer i danske arbejdspladser, klimarenoveringer, og grønne arbejdspladser, udbygning af den offentlige sektor og den kollektive trafik er realistiske bud, der kan skabe arbejde til de arbejdsløse unge.

Vi vender os imod misbruget af nytte- og tilskudsjob, der især tvinger unge til at arbejde billigt eller endog gratis. Unge arbejdsløse skal ikke spises af med halve dagpenge. Kommunistisk Parti kræver reelle job med ordnede løn- og arbejdsforhold til alle unge.

Vi kræver uddannelse

Flere årtiers milliardnedskæringer på vores uddannelser har efterladt et uddannelsessystem, der i dag er så økonomisk presset, at det går markant ud over kvaliteten og den enkeltes mulighed for at uddanne sig.

Manglen på praktikpladser stiger. Lærerfri undervisning, stressede og uforberedte lærer og alt for mange i klasserne er hverdag for mange elever i folkeskolen, på erhvervsskoler eller gymnasiet.

Erhvervslivet blander sig i vores uddannelser, som i stigende grad tilrettelægges efter kapitalens behov. Som en del af markedsgørelsen er uddannelsesinstitutionerne blevet selvejende og må konkurrere indbyrdes om eleverne, fordi de skal klare sig for det taxametertilskud, der gives i forhold til antallet af elever. Det betyder blandt andet, at mange uddannelsesmillioner bruges til reklame for skolerne.

Med folkeskolereformen forlængede man elevernes skoledag, uden at der fulgte de nødvendige penge med.

På videregående uddannelser spises studerende af med fire-fem timers ugentlig undervisning.

Imens kvaliteten i uddannelsessystemet er under pres, stiger kravene til den enkelte. Adgangskrav indføres og skærpes over alt i uddannelsessystemet, og SU’en tidsbegrænses. Omfanget af brugerbetaling vokser. Unge skal i stigende grad selv betale nødvendige bærbare og tablets, bøger og kopi, lejrture og studierejser, ligesom tilkøb af privatundervisning ikke er et ukendt fænomen på de videregående uddannelser, da den ordinære undervisning ikke er tilstrækkelig.

De fysiske rammer på uddannelsesstederne er ofte for dårlige med nedslidte bygninger, skimmelsvamp, utætte vinduer og uhumske toiletforhold.

Uddannelse til alle unge

 I Kommunistisk Parti opfatter vi uddannelse som en vigtig og nødvendig investering. Vi vil have uddannelse af høj kvalitet, der gavner den enkelte unge og samfundet som helhed. Frem for at lade erhvervslivet diktere vores uddannelse, skal demokratiet udvides. Elever, studerende og undervisere skal selv være med til at bestemme over deres uddannelser.

Kommunistisk Parti vender sig imod alle former for forringelser og brugerbetaling i hele uddannelsessystemet. Det forringer vilkårene for alle unge. Det er først og fremmest et angreb på arbejderklassens børn og unge, der kommer fra familier hvor pengene er færre og traditionen for at tage en uddannelse mindre. Uddannelse skal være offentlig og gratis.

Højere lærlinge løn og bedre SU

Mens priserne på bolig, transport, tøj og mad stiger, gennemtvinger skiftende regeringer reformer, der forringer unges levegrundlag.

En for lav og stadig mere tidsbegrænset SU lægger et voldsomt pres på rigtig mange unge. Konsekvensen er, at mange må droppe ud eller aldrig påbegynder en uddannelse. Andre tager store lån og eller bliver tvunget til at tage så meget erhvervsarbejde, at det går ud over studierne

Arbejdsgiverne presser lærlingelønnen og mange må nøjes med den ekstremt lave skolepraktikydelse. Med muligheden for korte praktikaftaler har mestrene fået adgang til store mængder gratis arbejdskraft. Vi unge betaler prisen.

Stop forringelserne af uddannelsesstøtten

Kommunistisk Parti kræver, at uddannelse skal være en reel mulighed for alle. Derfor kræver vi en SU og lærlingeløn, som unge kan leve af. Vi er modstandere af enhver reform der forringer SU’en eller SKP-ydelsen. Vi kræver et overenskomstmæssigt løft af lærlingelønnen og at SKP-ydelsen erstattes af lærlingeløn.

Flere og billigere ungdomsboliger

Problemerne med at finde et sted at bo, når unge flytter hjemmefra, bliver stadig større.  

Der er alt for få ungdomsboliger og kollegier og priserne er for høje. Det tvinger mange til at blive boende hjemme på trods af, at de føler sig parate til at bo selv.

Boligmarkedet er styret af private markedskræfter. Har du forældre, som har penge til at købe en lejlighed eller betale din husleje, kan du finde en genvej på boligmarkedet.

For mange af unge går hovedparten af indtægten til husleje. Det gør det svært at få økonomien til at hænge sammen. Konsekvensen er, at mange må tage lån og stifte stor gæld i en tidlig alder.

Udvid det offentlige boligbyggeri

I Kommunistisk Parti mener vi, at der er brug for flere ungdomsboliger, kollegier og skolehjem, som er til at betale. Adgangen til kollegier skal være ens for alle.

I en tid hvor tusindvis af ufaglærte og faglærte unge er uden arbejde, er det vanvittigt, at der samtidig er så mange, der mangler et ordentligt sted at bo. Arbejdsløsheden kan reduceres ved at sætte gang i byggeriet.

For fred og international solidaritet

Skiftende regeringer har gjort vores land til en af USA’s nærmeste allierede og en høg i NATO. Danmark er blevet et land, som er i permanent krig. Ungdommen er med til at betale prisen.

Krig koster stadigt flere unge danskere livet. Andre vender hjem med fysiske skader og psykiske men og får lov at sejle deres egen sø. Milliarder af danske kroner er blevet spildt på krigen. Udgifterne til krig og militæret var bedre brugt på uddannelse arbejde og praktikpladser.

Stop krigene – træk soldaterne hjem

Kommunistisk Parti forsvarer freden. Vi er imod oprustning og udstationering af danske soldater i udlandet. Danmark skal ikke deltage i USA’s og EU’s krige. De har ikke været med til at sikre fred, demokrati eller menneskerettigheder. I stedet har krigene bragt de pågældende lande og deres befolkninger i en forværret situation.

Kommunistisk Parti kæmper for at styrke den internationale solidaritet verden over.

Danmark skal føre en antiimperialistisk, fredsskabende udenrigspolitik, der ikke handler om at sikre den vestlige verden olie og naturressourcer men derimod fred, sikkerhed og national selvstændighed. Kommunistisk Parti ønsker en dansk udtræden af NATO og kræver, at alle danske soldater i udlandet trækkes hjem.

Vi kæmper for socialisme

Kommunistisk Parti mener, at socialisme er det eneste demokratiske og bæredygtige alternativ til den kriseramte kapitalisme.

De store virksomheders umættelige jagt på rigdom lægger et enormt pres på ressourcer overalt i verden. Miljø og klima ødelægges, fordi rovdrift på mennesker og natur er forudsætninger for, at kapitalen kan øge sin profit. Den globale udplyndring skaber sult og nød, sender millioner af mennesker på flugt og ødelægger kommende generationers muligheder for at skabe en værdig fremtid – både herhjemme og i resten af verden.

Kun i et socialistisk samfund kan der sikres retfærdige forhold for unge og for arbejderklassen. Et socialistisk samfund vil sikre et velfærdssamfund, hvor solidariteten og ikke kapitalens interesser bestemmer udviklingen.

Tag del i kampen

Kun ved at kæmpe aktivt i fællesskab kan vi forandre verden og skabe forbedringer for unge og for arbejderklassen. Hvis vi finder sammen på arbejdspladser og uddannelsessteder, kan vi gennemtvinge krav om en mere solidarisk retning for Danmark. Derfor er Kommunistisk Partis ungdomspolitiske krav ikke løsrevet fra kampen for socialisme.

Bliv medlem af Kommunistisk Parti